กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15909
ชื่อเรื่อง: โครงการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล_ต.ปากแตระ_อ.ระโนด_จ.สงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15909
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น