กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15906
ชื่อเรื่อง: ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่เผยแพร่: พฤษ-2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15906
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Mangrove Songkla.pdf24.55 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น