สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
คุณภาพน้ำและตะกอนดินในบริเวณพื้นที่ที่เสนอให้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์โลมาในทะเลสาบสงขลาตอนบน 38

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
คุณภาพน้ำและตะกอนดินในบริเวณพื้นที่ที่เสนอให้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์โลมาในทะเลสาบสงขลาตอนบน 0 0 1 2 5 8 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
คุณภาพน้ำและตะกอนดินในบริเวณพื้นที่ที่เสนอให้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์โลมาในทะเลสาบสงขลา.pdf 34

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู