กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15744
ชื่อเรื่อง: แผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรมควบคุมมลพิษ
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: พฤษ-2546
สำนักพิมพ์: กรมควบคุมมลพิษ
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15744
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
แผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ.pdf1.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น