กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15701
ชื่อเรื่อง: รายงานตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาลในพื้นที่รับผิดชอบ สสภ.16
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: 21-มีน-2553
สำนักพิมพ์: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15701
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น