กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15603
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชที่นำไปสู่การเกษตรแบบอินทรีย์เพื่่อเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตพื้นทีภาคใต้ตอนล่าง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำราญ, สะรุโณ
ไพโรจน์, สุวรรณจินดา
นลินี, จาริกภากร
สุรพล, จันทร์เรือง
อุุไรวรรณ, สุกด้วง
ปัทมา, พรหมสังคหะ
เกียรติศักดิ์, ขุนไกร
สัมพันธ์, เกตุชู
สุมณฑา, ชะเลิศเพ็ชร
ศรินณา, ชูธรรมธัช
อุดร, เจริญแสง
วิชัย, ใจภักดี
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15603
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น