กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15164
ชื่อเรื่อง: ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A prototype real-time data monitoring system for SLB resource managment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พีระพิทย์, พืชมงคล ยงเฉลิมชัย
รัตนา, ทองย้อย
เกริกชัย, ทองหนู
ขนกกุล, แซ่โค้ว
คำสำคัญ: ภูมิสารสนเทศ;คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15164
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:994 งานวิจัยเชิงเทคโนโลยี

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
GIS-SLB2555.pdf5.64 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น