กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14870
ชื่อเรื่อง: การศึกษาแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาบสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mathematical Model Study for Determination of Sedimentation Rate in Thalae Sap Songkhla
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไตรภพ, ผ่องสุวรรณ
ธวัช, ชิตตระการ
สมบูรณ์, พรพิเนตพงศ์
ไพบูลย์, นวลนิล
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14870
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:994 งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
149017.pdf100.44 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น