กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14050
ชื่อเรื่อง: พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรมการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: กรมการท่องเที่ยว
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14050
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
พรบ.นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2551.pdf282.79 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น