กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14017
ชื่อเรื่อง: ปูชนียบุคคลทุ่งระโนด (๕) : “ตระกูลแกล้วทนงค์”
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จรูญ หยูทอง แสงอุทัย
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 19-มกร-2559
สำนักพิมพ์: Manager Online
บทคัดย่อ: ในทำเนียบกำนันตำบลตะเครียะ จากข้อเขียนของเชือน ศิวิโรจน์ (2548 : 113) ระบุว่า ตำบลตะเครียะมีคนที่เป็นกำนันสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 1) ตาหมื่นสัก แก้วเหมือน 2) ตาหมื่นแกล้วสงคราม (ทองสุข) แกล้วทนงค์ 3) ตากำนันจู่ไล่ นิตย์โชติ 4) ท่านขุนตระการ ตะเครียะเขต 5) กำนันฉุ้น แกล้วทนงค์ 6) กำนันเลื่อน แกล้วทนงค์ 7) กำนันใจ แกล้วทนงค์ 8) กำนันสุชล แกล้วทนงค์ 9) กำนันเปรียบ ช่วยแท่น และ 10) กำนันรุ่งโรจน์ สุระวิโรจน์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14017
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:998 วิถีชีวิต

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ปูชนียบุคคลทุ่งระโนด (๕) _ “ตระกูลแกล้วทนงค์” _ จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย - Manager Online.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น