กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13847
ชื่อเรื่อง: รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13847
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดพัทลุง.pdf821.34 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น