กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13845
ชื่อเรื่อง: แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13845
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง.pdf2.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น