กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13835
ชื่อเรื่อง: สถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคใต้ พ.ศ. 2541-2555
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Accommodation, Rooms, Visitors and Tourism Receipts by Province in Southern Region: 1998-2012
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรมการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13835
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น