สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
สารบัญแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ 61

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
สารบัญแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ 7 10 2 1 0 7 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
สารบัญแผนที่เดินเรือ.pdf 146

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู