กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13731
ชื่อเรื่อง: โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ชุมชนทะเลน้อย-พนางตุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2555
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: กรมโยธาธิการและผังเมือง
บทคัดย่อ: การประชุม หารือ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนทะเลน้อย-พนางตุง ในโครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ชุมชนทะเลน้อย-พนางตุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2555 โดยมีหัวข้อของประเด็นการศึกษาดังนี้ 1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) การพัฒนาระบบคมนาคม 3) การพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ชุมชน 4) การพัฒนาสาธารณูปโภค 5) การพัฒนาสาธารณูปการ 6) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 7) การลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13731
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ประชุมหารือ โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ชุมชนทะเลน้อย-พนางตุง จังหวัดพัทลุง.pdf3.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น