Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13731
Title: โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ชุมชนทะเลน้อย-พนางตุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2555
Authors: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
Keywords: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม
Issue Date: 2555
Publisher: กรมโยธาธิการและผังเมือง
Abstract: การประชุม หารือ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนทะเลน้อย-พนางตุง ในโครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ชุมชนทะเลน้อย-พนางตุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2555 โดยมีหัวข้อของประเด็นการศึกษาดังนี้ 1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) การพัฒนาระบบคมนาคม 3) การพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ชุมชน 4) การพัฒนาสาธารณูปโภค 5) การพัฒนาสาธารณูปการ 6) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 7) การลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13731
Appears in Collections:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาItems in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.