กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13708
ชื่อเรื่อง: แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, กระทรวงมหาดไทย
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม;ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์;การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: สำนักงานจังหวัดสงขลา
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13708
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น