กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13696
ชื่อเรื่อง: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2554 – 2558)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;ความไม่มั่นคงทางอาหาร;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม;ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13696
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น