กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13691
ชื่อเรื่อง: แผนพัฒนาสามปี อบจ.สงขลา พ.ศ. 2558-2560
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;ความไม่มั่นคงทางอาหาร;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม;ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13691
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
คำนำ.pdf69.07 kBAdobe PDFดู/เปิด
บัญชีประสานโครงการพัฒนา.pdf31.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
บัญชีประสานโครงการพัฒนา-ต่อ.pdf42.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา.pdf246.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
ภาคผนวก.pdf242.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
ยุทธศาสตร์ที่ 1.xls255 kBMicrosoft Excelดู/เปิด
ยุทธศาสตร์ที่ 1-ต่อ.pdf39.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
ยุทธศาสตร์ที่ 2.pdf53.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
ยุทธศาสตร์ที่ 3.pdf60.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
ยุทธศาสตร์ที่ 4.pdf57.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
ยุทธศาสตร์ที่ 5.pdf43.59 kBAdobe PDFดู/เปิด
ยุทธศาสตร์ที่ 6.pdf38.01 kBAdobe PDFดู/เปิด
ยุทธศาสตร์ที่ 7.pdf36.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
ยุทธศาสตร์ที่ 8.pdf73.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
รองปก.pdf126.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
ส่วนที่ 1.pdf114.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
ส่วนที่ 2.pdf2.22 MBAdobe PDFดู/เปิด
ส่วนที่ 3.pdf596.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
ส่วนที่ 4.pdf288.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
ส่วนที่ 5.pdf27.76 kBAdobe PDFดู/เปิด
สารบัญ.pdf25.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น