กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13679
ชื่อเรื่อง: แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา 4 ปี พ.ศ. 2558-2561
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;การกัดเซาะชายฝั่งทะเล;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม;ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์;ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13679
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
คำนำ.pdf47.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
ปกแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ๔ ปี.pdf263.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
ส่วนที่ 1.pdf2.07 MBAdobe PDFดู/เปิด
ส่วนที่ 2.pdf214.78 kBAdobe PDFดู/เปิด
ส่วนที่ 3.pdf1.95 MBAdobe PDFดู/เปิด
ส่วนที่ 4.pdf291.34 kBAdobe PDFดู/เปิด
สารบัญ.pdf40.29 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น