สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
กฎกระทรวง ... 248

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
กฎกระทรวง ... 28 24 27 17 34 46 33

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
กฎกระทรวง เรื่อง กาหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงานพ.ศ. ๒๕๔๘.pdf 136

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3
ประเทศไทย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Bangkok 1