สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ... 27

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ... 4 5 0 0 0 3 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงทีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน.docx 40

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3
ประเทศไทย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Bangkok 1