กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13567
ชื่อเรื่อง: วิถีอาเซียนคนรักษ์ลุ่มน้าคลองอู่ตะเภาโซนปลายน้า
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบญจมาศ, นาคหลง
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13567
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น