กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13489
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความหลากหลายของลำดับเบสเดี่ยวบนโครโมโซม Y ของผู้ชายไทยชาติพันธุ์มาเลย์และชาติพันธุ์จีนในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of single nucleotide polymorphism on the Y-chromosome in a small sample size of Thai-Malays and Thai-Chinese
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ พรหมวิกร
มนฤดี ธนบัตร
Faculty of Science (Applied Science)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คำสำคัญ: โครโมโซมวาย;ชาวไทยเชื้อสายจีน ไทย;ชาวมลายู ไทย;ลำดับนิวคลิโอไทด์
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13489
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:340 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
324438.pdf7.91 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons