Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 62 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2554 – 2558)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2552แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(พ.ศ.2553-2555)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2557แผนพัฒนาสามปี อบจ.สงขลา พ.ศ. 2558-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2557-07แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปี 2558 – 2562เทศบาลตำบลทะเลน้อย
2558แผนยุทธศาสตร์พัฒนา 2559-2563 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลคลองใหญ่, อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
2554แผนพัฒนา3ปี พ.ศ 2554-2556 เทศบาลตำบลบ้านควน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลบ้านควน, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
2555โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ชุมชนทะเลน้อย-พนางตุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2555สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง; กรมโยธาธิการและผังเมือง
2554-12-26บทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่ 2553ธงชัย, โรจนกนันท์
2558ผลการปฏิบัติงานศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปี 2558ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
2557แผนปฏิบัติราชการจังหวัดพัทลุง 2559สำนักงานจังหวัดพัทลุง