Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 53 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
2539ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานใหมีคาแตกตางจาก ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
2535กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535กระทรวงอุตสาหกรรม
2539กฎกระทรวงฉบับที่ 11(พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535กระทรวงอุตสาหกรรม
2538ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
2536การศึกษาปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ตกค้างในทะเลสาบสงขลาตอนนอกสมพร, บุญวรรณโณ
2535ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเขตควบคุมมลพิษสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2537สภาวะแวดล้อมชายฝั่งบริเวณบ้านปากระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ก่อนการสร้างระบบระบายน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลยงยุทธ, ปรีดาลัมพะบุตร; คณิต, ไชยาคำ
2530การสำรวจคุณภาพน้ำ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เรื่องการวางแผนพัฒนาและจัดการคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา(คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา)ณรงค์, ณ เชียงใหม่; วุฒิพร, พรหมขุนทอง; กิจการ, ศุภมาตย์; สุพัตรา, ปานรงค์; จุฑาทิพย์, ไพศาลฉันทะศิริ; อรุณโชติ, คงพล; สรวิศ, จิตรบรรเจิดกุล
2538การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนกลางเริงชัย, ตันสกุล