Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารและการแพร่กระจายขนาดของปลาเห็ดโคน (Sillago sihama forsskal, 1775) บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก และชายฝั่งทะเลใกล้เคียงธเนศ, ศรีถกล
2554ชีววิทยาบางประการของปลาปากคมชนิด Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846) บริเวณอ่าวไทยตอนล่างดารัตน, คงชัย; ธเนศ, ศรีถกล; วิโรจน, คงอาษา
2550ชีววิทยาบางประการของปลาทรายแดงโม่ง (Nemipterus hexodon) บริเวณอ่าวไทยตอนล่างธเนศ, ศรีถกล; สมชาย, วิบญพุันธ; ทรงฤทธิ์, โชตธรรมโม
2543ความหลากหลายและการรวมกลุ่มสัตว์น้ำตามฤดูกาลในเขตรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลาอังสุนีย์, ชุณหปราณ; ธเนศ, ศรีถกล
2552การทดลองขยายขนาดตาอวนไซนั่งบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2552ธเนศ, ศรีถกล; วุฒิชัย, วังคะฮาต; สมใจ, เวชประสิทธิ์
2551ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) ในอ่าวไทยนพรัตน, นาสุชล; กมลรัตน , พุทธรักษา; ธเนศ, ศรีถกล; ปยวรรณ, หัสดี