Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 130 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545โครงการระบบส่งน้ำบ้านชายคลอง บ้านชายคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2554โครงการฝายน้ำตกฟ้าลั่น หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2552โครงการฝายคลองวังหิน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2550โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำคลองหอยโข่ง-จำไหรอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2548โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านรัตภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2551โครงการ จัดหาน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2541โครงการ ฝายคลองกรอยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2559ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรประมงพื้นที่ชุ่มน้้าพรุควนเคร็งเสาวคนธ์, รุ่งเรือง
2555ยุทธศาสตร์สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบฟาร์ม พ.ศ.2555-2559คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบฟาร์ม ระดับเขต
2555ยุทธศาสตร์โคเนื้อ พ.ศ.2555-2559คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์โคเนื้อ