Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 130 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-01-24เสียงจากทะเลสาบสงขลาสิริอัญญา
2542ความต้องการน้ำเพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตรในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาที่ส่งผลกระทบต่อทะเลสาบสงขลาชินวัฒน์, พรหมมาณพ
2553การเจริญเติบโตและคุณภาพวุ้นของ Gracilaria spp. ที่เลี้ยงบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกดวงรัตน์, มีแก้ว; ศิริญญา, งามระลึก
2546การปนเปื้อนของสารปรอทในเนื้อปลา บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างประไพศรี, ธรฤทธิ์
2542โครงการการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารุจ ศุภวิไล; ศุลีมาน วงศ์สุภาพ; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; ปาริชาติ ทวีบุรุษ; อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; พีระพิทย์ พืชมงคล
2549โครงการอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2546โครงการท่อระบายน้ำบ้านในวัง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 6 บ้านในวัง ตำบลบ้านนา กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2542โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหัวป่าเขียว (ขุดลอกคลองตะเคร็ง) หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2554โครงการจัดหาน้ำตำบลมะกอกเหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2554โครงการชลประทานพัทลุง
2549โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองโห อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง