Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 121-130 of 130 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540โครงการ ขุดลอกพรุโต๊ะนายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ทะเลทิพย์คีรี)โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2546โครงการระบบส่งน้ำ ทรบ.พนมวังก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพนมวังก์ หมู่ 6 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2546โครงการท่อระบายน้ำบ้านในวัง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 6 บ้านในวัง ตำบลบ้านนา กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2546โครงการท่อระบายน้ำ ห้วยปลิง – หนองยางขม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2547โครงการฝายบ้านไร่เหนือ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2552โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกเมา หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2546โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโคกไทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2545โครงการท่อระบายน้ำบ้านพลายทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2549โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2542โครงการฝายบ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง