Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 51 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(พ.ศ.2551-2553)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2557ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2559-2561)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2557แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 2558-2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2553แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ปีพ.ศ.2554 - 2556)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2552-12แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปี 2555 – 2559เทศบาลตำบลทะเลน้อย
2554แผนพัฒนา3ปี พ.ศ 2554-2556 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลบางแก้ว, อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
2557แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลชุมพล, อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
2554แผนพัฒนา 4 ปี 2554-2558 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงตำบลบ้านนา, อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
2555แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
2556แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง)กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา