Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 146 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 3 ปี พ.ศ. 2556-2558สำนักงานจังหวัดพัทลุง
2557-12แผนการดำเนินงาน อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2549แผนพัฒนาสามปี อบจ.สงขลา(พ.ศ.2550-2552)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2555การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะของจังหวัดสงขลากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
2557แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2558 – 2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
2557การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด 2557กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
2555แผนพัฒนาตำบลปากรอกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
2555บรรยายสรุปจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2554สำนักงานจังหวัดสงขลา
2557บรรยายสรุปจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556สำนักงานจังหวัดสงขลา
2558บรรยายสรุปจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557สำนักงานจังหวัดสงขลา