กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13156
ชื่อเรื่อง: การเตรียมอิลาสโตเมอร์กำบังรังสีปลอดตะกั่วจากคอมโพสิตยางธรรมชาติผสมกับสารประกอบออกไซด์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation of Lead-Free Radiation Shielding Elastomer Based on Natural Rubber/Metal Oxides Composites
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
ศิริลักษณ์ อินต่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
Faculty of Science (Materials Science and Technology)
คำสำคัญ: วัสดุเชิงประกอบ;ยางธรรมชาติ
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13156
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:342 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
437873.pdf15.01 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons