กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13154
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน บริบทพื้นที่เกาะหมากน้อย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Oral Health Promotion Guideline for Preschool Children in Mhaknoi Island, Muang District, Phangnga Province : Action Research
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
ชนะจิต ผลเจริญ
Faculty of Dentistry
คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: เด็ก การดูแลทันตสุขภาพ พังงา;ทันตกรรมเด็ก;ปาก การดูแลและสุขวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13154
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:650 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
437937.pdf1.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons