กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13147
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากสำหรับผู้มารับบริการทันตกรรมวัยผู้ใหญ่ในบริบทของสังคมไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Oral Health Literacy Measure for Adult Dental clients in The Context of Thai Society
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรงชัย ฐิตโสมกุล
ทรงวิทย์ จโรภาสรัตน์
Faculty of Dentistry
คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: ปาก การดูแลและสุขวิทยา;วัยผู้ใหญ่ การดูแลทันตสุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13147
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:650 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
438060.pdf2.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons