กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12816
ชื่อเรื่อง: การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Self - Reliance of Small and Micro Community Enterprises in Songkhla Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิไลวรรณ ประพฤติ
เสาวลักษณ์ ผลเจริญ
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: การพึ่งตนเอง ชุมชน;วิสาหกิจชุมชน สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท. ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12816
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
432230.pdf3.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น