กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12697
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา บ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Community Participation in The Marine Protected Areas Conservation in Songkhla Lake : A Case Study of Khok Munag Village, Bang Riang Sub-district, Khuan Niang District, Songkhla Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิญญา รัตนไชย
เอกพล ทองแก้ว
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: สัตว์น้ำ การอนุรักษ์ ควนเนียง (สงขลา);การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ การมีส่วนร่วมของประชาชน ควนเนียง (สงขลา)
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12697
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
423578.pdf2.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น