กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12139
ชื่อเรื่อง: การปรับตัวลักษณะทางฟีโนไทป์และศักยภาพการเจริญเติบโตของต้นกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกร่วมสวนยางพาราในจังหวัดสตูล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Phenotypic Plasticity and Growth Potential of Rubber-coffee Robusta Intercropping in Satun Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ระวี เจียรวิภา
บัญชา สมบูรณ์สุข
ชนินทร์ ศิริขันตยกุล
Faculty of Natural Resources (Plant Science)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
คำสำคัญ: กาแฟโรบัสต้า การเจริญเติบโต;สวนยางพารา สตูล;กาแฟโรบัสต้า การปลูก สตูล;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12139
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:510 Research
520 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
433102-abstract.pdf1.26 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น