กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12115
ชื่อเรื่อง: วิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชาวนาในจังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Way of Life Regarding Philosophy of Sufficiency Economy of Farmer in Songkhla Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิญญา รัตนไชย
กฤษฎา หลักเมือง
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: ชาวนา สงขลา ภาวะเศรษฐกิจ;เกษตรกร สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12115
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
417922.pdf2.69 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น