กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11933
ชื่อเรื่อง: Effects of the Integrated Concentration-Meditation Care Program on Anxiety, Self-Breathing Control, and Weaning Outcomes in Patients with Difficult Weaning from Mechanical Ventilation: A Multi-Site Study
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ผลของโปรแกรมการดูแลแบบผสมผสานที่ใช้สมาธิต่อความวิตกกังวล การควบคุมการหายใจด้วยตนเอง และผลลัพธ์ในการหย่า ในผู้ป่วยที่มีความลำบากในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ: การศึกษาหลายแหล่ง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Praneed Songwathana
Benjamard Thinhuatoey
Faculty of Nursing (Medical Nursing)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
คำสำคัญ: Breathing exercises;Respirators (Medical equipment)
วันที่เผยแพร่: 2015
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D, (Nursing))--Prince of Songkla University, 2015
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11933
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
412371.pdf1.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น