กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11859
ชื่อเรื่อง: ผลสัมฤทธิ์ของโครงการปริญญาตรี-โท 5 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The achievement of 5 year Bachelor's-Master's degree program Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลสัมฤทธิ์ของโครงการปริญญาตรี-โท 5 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ญดา ประสมพงค์
ลลิลทิพย์ ก้องพานิชกุล
จรีรัตน์ สกุลรัตน์
Faculty of Engineering (Faculty secretary office)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์--งานวิจัย;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11859
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:200 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
423659.pdf29.13 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น