กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11857
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาฐานข้อมูลสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและการลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยการแปลงเวฟเล็ต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of surface electromyography signal database and reduction of noise in surface electromyography signal using wavelet denoising
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาฐานข้อมูลสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและการลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยการแปลงเวฟเล็ต
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
Faculty of Engineering Electrical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสำคัญ: การบันทึกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ;อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11857
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:210 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
407659.pdf10.95 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น