กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11681
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะการดื้อยาปฏิชีวนะ กลุ่ม beta-lactams และ Fluoroquinolone ในเชื้อ Enterobacteriaceae ที่แยกจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Characterizations of beta-lactams and fluoroquinolone resistance in Enterobacteriaceae from clinical specimens
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ
กมลวิช เลาประสพวัฒนา
วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์
วราภรณ์ วุฑฒะกุล
Faculty of Science (Microbiology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คำสำคัญ: Enterobacteriaceae;การดื้อยา;ปฏิชีวนะ;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11681
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Research
361 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
412547-abs.pdf117.86 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น