กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11437
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทันตสุขภาพต่อพฤติกรรมการแปรงฟันการเลิกขวดนมของผู้ดูแลเด็กและฟันผุที่เพิ่มขึ้นของเด็ก อายุ 9-18 เดือน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of oral health promotion program on tooth brushing behavior weaning of baby bottle use among caregivers and caries increment of 9-18 months old children in Hat Yai District, Songkhla Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรงชัย ฐิตโสมกุล
จุทามาส มณีโชติ
Faculty of Dentistry
คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: ทันตกรรมเด็ก;ฟันผุในเด็ก
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11437
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:650 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
418313.pdf1.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons