กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11106
ชื่อเรื่อง: Impact of non-phosphate alkaline solution on the quality and physicochemical propertiesf Pacific white shrimp muscle
ชื่อเรื่องอื่นๆ: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของสารละลายด่างที่ไม่ใช่ฟอสเฟตต่อคุณภาพและสมบัติทางเคมีกายภาพของกล้ามเนื้อกุ้งขาว
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Soottawat Benjakul
Faculty of Agro-Industry (Food Technology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คำสำคัญ: Whiteleg shrimp
วันที่เผยแพร่: 2014
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11106
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:850 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
390768.pdf1.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น