กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11045
ชื่อเรื่อง: ผลของความแปรผันหลากหลายเมธิลินเตตระไฮโดรโฟเลทรีดักเทส C677T และ A1982C ต่อประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยาเมโธเทร็กเซทในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of methylenetetrahydrofolate reductase C677T and A1298C polymorphism on the efficacy (or toxicity) of methotrexate in psoriasis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ
อโณทัย โภคาธิกรณ์
พรพรต ลิ้มประเสริฐ
ปารมี ทองสุกใส
วัชชัย เชื้อประไพศิลป์
กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์
ปนัดดา โคนันทน์
สุนิสา ไทยจินดา
Faculty of Medicine (Pathology)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
คำสำคัญ: โรคสะเก็ดเงิน การรักษา;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;ยา ผลข้างเคียง
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11045
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:364 Research
372 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
390715.pdf1.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น