กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10657
ชื่อเรื่อง: องค์ประกอบทางเคมีและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง (Azadirachta exelsa Jack.) เพื่อควบคุมยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Chemical composition and product improvement of thiam (Azadirachta exelsa Jack.) seed oil for controlling the dengue fever mosquito (Aedes aegypti Linnaeus)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรัญ งามผ่องใส
สนั่น ศุภธีรสกุล
ธีระพล ศรีชนะ
Faculty of Natural Resources (Pest Management)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10657
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:535 Research
570 Research
580 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
413621.pdf1.48 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น