กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10419
ชื่อเรื่อง: การค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้เพื่อวินิจฉัยมะเร็งช่องปากของคนไทยในภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Investigation of protein marker for early diagnosis of oral cancer in Thai population in the South of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ พรหมวิกร
ปารมี ทองสุกใส
ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์
โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์
Faculty of Science (Anatomy)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
Faculty of Medicine (Pathology)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
Faculty of Medicine (Otolaryngology Head and Neck Surgery)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คำสำคัญ: ปาก มะเร็ง ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10419
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:320 Research
336 Research
364 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
338398.pdf12.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น