กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9909
ชื่อเรื่อง: Community structure and feeding ecology of shrimps in Pattani
ชื่อเรื่องอื่นๆ: โครงสร้างประชาคมและนิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์กลุ่มกุ้งในอ่าวปัตตานี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Sukree Hajisamae
Pun Yeesin
Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: Shrimps Feeding and feeds Thailand Pattani;Shrimps Ecology Thailand Pattani
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9909
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:732 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
380399.pdf1.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons