กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9882
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้ผลิตผักดอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Selection of probiotic lactic acid Bacteria for pickles production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
ภณิดา เกื้อสุวรรณ
Faculty of Science (Microbiology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คำสำคัญ: โปรไบโอติก;แบคทีเรียแลกติก;ผักดอง
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9882
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
391283.pdf21.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons